آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

مدیریت چیست و مدیر کیست؟
احمد احمدی جود
اداه کل زندانهای استان همدان
.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1388/02/13
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
مدیر عبارت از کسی است که دارای ابواب جمعی وفهرست زیر مجموعه بوده و علاوه بر خود مسئول کاردیگران نیزمی باشد.بنابراین مدیر تنها به وزیر وزارتخانه یا مدیرعامل یک سازمان گسترده ورئیس یک اداره اتلاق نمی شودبلکه مسئول یک شرکت یا اداره کوچک، سرپرست یک کارگاه ومسئول یک بخش ویا یک قسمت وگروه نیز خود مدیر بشمار می رودووظیفه مدیریت را بردوش  می کشد.   مدیریت چیست؟از مدیریت تعریفهای گوناگونی ارائه شده از جمله:   1-   هنر همانگ ساختن یک مجموعه و هدایت آن بسوی مقصد مطلوب را مدیریت گویند.   2- هنر اداره کردن وبه کارگیری مجموعه امکانات و استعدادهای مادی و معنوی در یک سازمان را بر اساس آگاهیهای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین شده سازمانی مدیریت گویند.   3- هنر سامان بخشی،سازماندهی؛هماهنگ و همسو سازی،رهبری و کنترل فعالیتهای دستجمعی برای نیل به هدفهای مطلوب و مورد نظر با حداکثر کارایی وبازدهی را مدیریت می گویند.   4- فن سازماندهی، سامان بخشی،بسیج وکنترل نیروهای انسانی وبه کارگیری آنها در راستای اهداف از پیش تعیین شده سازمانی را مدیریت گویند.   مدیریت را برخی هنر و برخی علم می دانند در حالی که مدیریت آمیزه ای از علم و هنر و تجربه است.از ویژگیهای مدیریت به کارگیری همه امکانات و استفاده از همه استعدادها وقابلیت های موجود و جلوگیری ازهرز و هدر رفتن نیروها،توامندیها وامکانات وسرعت عمل بخشیدن به اقدامات و عملکردها می باشد.   علم عبارت از یکسری حقایق و دانشهایی است که تحت نظم و قاعده بوده و قابل اثبات هستند. آشنایی به قوانین حاکم میان پدیده ها را علم نامند. میزان موفقیت یا عدم موفقیت هر دستگاهی بستگی تام وتمام به نحوه مدیریت آن دستگاه دارد.   مدیریت همانند رانندگی است،همانگونه که راننده پشت فرمان می نشیند تا از شهری به شهر دیگررود درمدت چند ساعتی که رانندگی می کندهمواره ودر هر زمان با شرایط و اوضاع واحوال متغیر مواجه می باشد شرایط لحظه به لحظه دگرگون می شود یک مدیر نیز ازاول وقت اداری تا پایان آن با شرایط متغیر روبروست هر لحظه تصمیمی مقتضی خود را می طلبد.بنابراین گرچه رانندگی دارای یکسری قواعد وقوانین ثابت است اماچگونگی وزمان استفاده ویا بکارگیری آنها متغیرومتفاوت می باشدمدیریت نیز چنین است آگاهی از قوانین ثابت راعلم مدیریت و نحوه وزمان وطرز استفاده از آنها را تجربه وهنر مدیریت می آموزد.مدیر هر لحظه باید تصمیمی مقتضی در شرایط مغیروتحت فشاروتأثیر عوامل متضاد بگیرد.   در زندگی روزمره و مدیریت ناگهان انسان ناخواسته در موقعیت مطلوبی قرارمی گیردوگاه نیز آدمی خود با عملکردش بطور مستقیم و غیر مستقیم وضعیت نامطلوبی برای خود بوجود می آوردمدیر و مدبر زیرک کسی است که در برابر رخدادهای غیر مترقبه غافلگیر نشودودر کانون مشکلات دست روی دست نگذاردوزانوی غم بغل نگیرد.       احمد احمدی جود     اداره کل زندانهای استان همدان    
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 25765