مقالات

تصمیم گیري اخلاقی در سازمان های امروزی

    وحید قنبری[*] کارمند اداره کل زندانهای استان همدان تصمیم گیري اخلاقی[۲] اﺧﻼق ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺟﺪان ﻓﺮدي ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﺧﻼق ﻓﺮدي ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ از ﻧﺎدرﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ، ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي آن در رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺳﯿﺪن ...

ادامه مطلب »

تاثیر اجتماعی کج رفتاری

تهیه و تنظیم :مصطفی هاشمی مسلکی به عقیده  برخی جامعه شناسان کج رفتاری پیامدهای مختلف اجتماعی دارد که برخی مثبت و کارکردی و برخی منفی و غیر کارکردی اند . الف : تاثیرات منفی و غیر کارکردی کج روی اولین اثر عمده ی منفی کج رفتاری این است که شکسته شدن هنجارهای مهم اجتماعی در سطح گسترده زندگی اجتماعی را ...

ادامه مطلب »

نقش زنان در اشتغال و مدیریت سازمانها

نقش زنان در اشتغال و مدیریت سازمانها تهیه و تنظیم :مهدی رحیم بخش چکیده یکی از مهمترین چالش های مدیریت منابع انسانی ،فشارهای اجتماعی برای افزایش حضور زنان در عرصه مدیریت است. باید پذیرفت که تغییرات بافت جمعیتی کشور از یکسو و حضور بیشتر زنان در دانشگاه ها از سوی دیگر چالشی مهم در سازمان ها به وجود خواهد آورد ...

ادامه مطلب »

تاثیر وجدان کاری در عملکرد کارکنان

جواد نعمتی اداره کل زندانهای استان همدان مقدمه مشاهدات روزمره ما از خودمان بيانگر اين واقعيت است كه متأسفانه ما به‌طوركلى آنچنان كه بايد وشايد و يا حداقل به حدى كه جامعه ما نياز دارد، مفيد كار نمي‌كنيم. همه مي‌دانيم كه ما از جهات متعددى در مقايسه با كشورهاى پيشرفته دنيا در وضعيت خوبى قرار نداريم وبه همين دليل بايد ...

ادامه مطلب »

فراموشی سازمانی

  وحید قنبری اداره کل زندانهای استان همدان   خلاصه مقاله مفهوم فراموشی سازمانی[۱] اگرچه به سادگی قابل درک است،اما چگونگی ساز وکار اتفاق افتادن آن در سازمان به‌خوبی شناخته نشده است. فراموشی سازمانی، عدم توانایی سازمان در یادگیری نیست؛ گاهی اوقات لازم است سازمان دانش موجود خود را به صورت آگاهانه کنار بگذارد(Othman, & Hashim, 2002:187) و گاهی دانش ...

ادامه مطلب »

روش های تغییر واصلاح رفتار

روش های تغییر واصلاح رفتار در این مبحث روشها و اصولی مورد بحث قرار می گیرند که معلمان را در هدایت رفتارهای تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان در محیط آموزشگاه یاری می دهند.

ادامه مطلب »

اختلالات شخصیت در زندان

مهدی فرهادی زندان مرکزی همدان   خلاصه مقاله امروزه اعتیاد به مواد مخدر و گسترش این امر در بین نسل جوان و مولد جامعه مخصوصاً اقشار تحصیل کرده به شکلی در آمده که توسط عناصر نخبه مدیریت سیاسی کشور در ردیف عوامل تهدید کننده امنیت ملی مطرح می گردد و با توجه به بررسی به عمل آمده اعتیاد در ارتباط ...

ادامه مطلب »

روابط عمومی دیجیتال

به‌ نظر می‌آید در زمانه‌ای‌ به‌ سر می‌بریم‌ که‌ خیلی‌ نمی‌توان‌ یکپارچه‌ و تخت‌ به‌ آن‌ نگاه‌ کرد؛  می‌خواهم‌ بگویم‌ ‌ این‌ زمانه‌، زمانه‌ جزیره‌ای‌ نیست؛‌ بلکه‌ یک‌ زمانه‌ مجمع‌ الجزایری‌ است‌. به‌ این‌ معنا که‌ ما با هویت‌های‌ منفرد سروکار داریم‌ و نه‌ با هویت‌های‌ یکپارچه‌، در واقع‌ قصد دارم‌ بحثم‌ را از این‌ نکته‌ شروع‌ کنم‌ که ‌در ...

ادامه مطلب »