برگزاری جلسه تحلیل وتوضیح محتوایی کتاب درقالب جام باشگاه های کتابخوانی درزندان همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، باعنایت به تشکیل جام باشگاههای کتابخوانی درزندان همدان  جلسه تحلیل وتوضیح محتوایی کتاب درقالب جام باشگاه های کتابخوانی درداخل کتابخانه وبندهای زندان انجام می گیرد.

درهمین راستا کتاب “توحیدداروی دردها “ازانتشارات آستان قدس رضوی وکتاب خانواده وآسیب های اجتماعی وراهکارها نوشته دکترغلامرضا ویسی با هدف آموزش مسائل دینی واجتماعی درقالب ترویج فرهنگ کتابخوانی توسط دونفرازمددجویان عضوباشگاه کتابخوانی زندان به عنوان تسهیلگروراوی دربندهای مالی وبندقرآنی برگزارشد.

درجام باشگاههای کتابخوانی مددجویان عضوباشگاه کتاب مفیدومنتخب اداره فرهنگی زندان رامطالعه می کنندودرمیان سایراعضای گروه ارائه مطلب می نمایند و مددجویی که بهترین ارائه راازکتاب منتخب  داشته باشدبارای وانتخاب سایراعضامجوزارائه آن رادرداخل بندوبرای سایرمددجویان دریافت می کنند.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*