پرسش های متداول

پرسش های متداول

زمان های ملاقات ارباب رجوع با مدیر کل زندانها چه زمانی است؟
زمان های ملاقات با مدیر کل محترم زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان همدان روزهای سه شنبه از ساعت۹صبح الی ۱۲می باشد و برای دریافت نوبت ملاقات می توانید با شماره تماس ۳۸۲۵۳۰۷۱دفتر مدیر کل محترم نسبت به دریافت نوبت اقدام نمائید.

فهرست سوالات

زمان ملاقات زندانیان زندان نهاوند چه روزهایی است؟
در زندان نهاوند :
زمان ملاقات ارباب رجوع با رئیس زندان نهاوند همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۱۴-۸ انجام می گیرد .
برنامه ملاقات در زندان نهاوند به شرح ذیل می باشد :
شنبه :بند یک – خانم ها ساعت ۱۴-۸
یک شنبه :بند یک – آقایان ساعت ۱۴-۸
دوشنبه : بند دو- خانم ها ساعت ۱۴-۸
سه شنبه :بند دو-آقایان ساعت ۱۴-۸
چهار شنبه :بند جوانان –نسوان ساعت ۱۴-۸
پنج شنبه : ملاقات های حضوری ساعت ۱۳-۸

فهرست سوالات

زمان ملاقات زندانیان ملایر چه روزهایی است ؟
*در زندان ملایر :
زمان های ملاقات در زندان ملایر با توجه به امکانات و رفاه حال مددجویان و خانواده آنان از روز یک شنبه الی پنج شنبه در نظر گرفته شده است .
روزهای یکشنبه و دوشنبه ملاقات مددجویان با خانم ها می باشد .
روزهای سه شنبه و چهار شنبه ملاقات مددجویان با آقایان می باشد و ساعت ملاقات از ساعت ۸:۱۵ الی ۱۳ در نظر گرفته شده است .
روز پنج شنبه اختصاصا” جهت مددجویان بند نسوان می باشد که ملاقات کننده هم مرد و هم زن با رعایت موازین شرعی اجرا می گردد که ساعت آن از ۹:۱۵ الی ۱۳ در نظر گرفته شده است .
-زمان ملاقات ارباب رجوع با رئیس زندان با عنایت به تکریم ارباب رجوع و حل مشکلات آنان از روز شنبه الی پنج شنبه در ساعات اداری در نظر گرفته شده است .
-شرایط ملاقات با توجه به آئین نامه سازمان زندانها اختصاصا” به خانواده های درجه یک مانند پدر ،مادر ،خواهر ،برادر،همسر و فرزند اعطا ء می گردد .

فهرست سوالات

زمان ملاقات زندانیان زندان مرکزی همدان چه روزهایی است ؟
*در زندان مرکزی همدان :
ملاقات ارباب رجوع با مدیر زندان در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعات اداری انجام می گیرد .
ملاقات زندانیان با خانواده خود همه روزه به غیر از ایام تعطیل رسمی از ساعت ۱۴-۸ و پنج شنبه ها از ساعت ۱۳-۸ انجام می گیرد .
شرایط ملاقات :
الف: ملاقات طبق روال عادی بستگان درجه یک و با ارائه مدرک معتبر شناسایی
ب: ملاقات با دستور مراجع قضایی به افراد درجه یک و غیره
ج: ملاقات با دستور مدیر زندان طبق صلاحدید به جهت تشویق در انجام فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و دارا بودن رفتارهای مثبت و هماهنگ با سیستم زندان

فهرست سوالات

زمان ملاقات زندانیان کانون اصلاح و تربیت چه روزهایی است ؟
زمان ملاقات ارباب رجوع با رئیس کانون اصلاح و تربیت همدان همه روزه و در ساعات اداری انجام می گیرد .
زمان ملاقات زندانیان با خانواده خود در روزهای شنبه و در ساعات اداری انجام می گیرد .

فهرست سوالات

زمان ملاقات زندانیان تویسرکان چه روزهایی است ؟
زمان ملاقات ارباب رجوع با رئیس زندان روزهای شنبه ،دوشنبه ،چهار شنبه از ساعت ۹الی ۱۲ می باشد.
ملاقات زندانیان با خانواده خود در روزهای شنبه ،دوشنبه ،پنج شنبه از ساعت ۳۰/۸ الی ۳۰/۱۱ برای مراجعین زن و روزهای چهار شنبه از ساعت ۸/۳۰الی ۱۱/۳۰ برای مراجعین مرد می باشد .
شرایط ملاقات : ارائه مدرک شناسایی (شناسنامه –کارت ملی )برای مراجعین جهت مشخص شدن نسبت با زندانی الزامی است .

فهرست سوالات

زمان ملاقات زندانیان اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی همدان چه روزهایی است ؟
*در اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی همدان :
در راستای طرح تکریم ارباب رجوع ،روزهای شنبه ،دوشنبه و چهار شنبه از ساعت ۸ لغایت ۱۴ به ملاقات مراجعین با رئیس اردوگاه اختصاص دارد .
روزهای شنبه ،دوشنبه و چهار شنبه به ملاقات کابینی مددجویان با خانواده خود و روزهای سه شنبه به ملاقات های حضوری اختصاص یافته است .
کلیه ملاقات های اردوگاه کاملا ” طبق مفاده آئین نامه اجرایی سازمان زندانها انجام می پذیرد به نحوی که :
الف: ملاقات فقط به افراد درجه۱ خانواده مددجو از جمله (پدر ،مادر ،خواهر ،برادر و فرزندان و پدر و مادر همسر و همچنین پدر بزرگ و مادر بزرگ )اعطا ء می گردد .
ب: با عنایت به اینکه تعداد کابین های ملاقات محدود می باشد به نحوی برنامه ریزی شده که طبق آئین نامه اجرایی سازمان ،هر مددجو در یکی از روزهای مذکور ،با خانواده خود ملاقات نماید .ضمنا” روز ملاقات با توجه به پیشنهاد خانواده مددجویان و تایید مسئول ملاقات تعیین و در طول دوران تحمل کیفر مددجو ثابت می باشد .
ج: برای ملاقات مددجویان با خانواده خود به صورت حضوری حتما” نیاز به دستور مقام قضایی و با مدیر کل محترم زندانهای استان می باشد .
لازم به ذکر است به منظور ترغیب ،مددجویان جهت شرکت در فعالیتهای فرهنگی اردوگاه ،یک نوبت ملاقات حضوری به آنان اعطا ء می گردد .
د: همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای کلیه مراجعین الزامی است .
ه: رعایت حجاب اسلامی برای کلیه مددجویان الزامی است .

فهرست سوالات

زمان ملاقات زندانیان بازداشتگاه چه روزهایی است ؟
*در بازداشتگاه همدان :
زمان ملاقات ارباب رجوع با رئیس بازداشتگاه در راستای طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع در جهت حل مشکلات از روز شنبه الی پنج شنبه ساعات اداری می باشد .
-شرایط ملاقات با توجه به آئین نامه اجرای سازمان زندانها (ماده۱۸۰ الی ۱۹۷)مختص خانواده های درجه یک (پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،همسر و فرزند ) بوده که برابر مقررات اعطا ء می گردد .
برنامه ملاقات به شرح ذیل می باشد :
شنبه ها :خوابگاه ویژه نظامیان ساعت ۸صبح لغایت ۱۴بعد از ظهر
دوشنبه ها :خوابگاه ویژه روحانیت و زندانیان محکوم خوابگاه ۱ ساعت ۸صبح لغایت ۱۴بعداز ظهر
چهارشنبه ها :زندانیان بازداشت عمومی خوابگاه ۱ ساعت ۸صبح لغایت ۱۴ بعد از ظهر

همچنین همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای کلیه مراجعین الزامی است .
رعایت حجاب اسلامی برای کلیه مددجویان الزامی است .

Print Friendly, PDF & Email